هدایتگر OpenSound سمعک Opn

سیتم ارتباطی TwinLink
سیستم ارتباطی TwinLink
آذر ۲۳, ۱۳۹۹
OpenSound Navigator
OpenSound Navigator
آذر ۲۳, ۱۳۹۹
هدایتگر OpenSound سمعک Opn

هدایتگر OpenSound سمعک Opn

معرفی برتری های هدایتگر OpenSound سمعک Opn نسبت به سیستم های جهت دار مرسوم

در مطالعه ای سعی شده است مکالمات روزمره بین چند نفر در یک محیط پر سرو صدا شبیه سازی گردد
تا عملکرد سمعک Opn اتیکن با دو سمعک سطح بالای دیگر مقاسیه شود.

قابل توجه است که حالت جهت داری دو سمعک سطح بالا همان حالت جهت داری مرسوم است
که میکروفن سمعک نسبت به زوایای محدودی حساسیت دارد.

نتایج این مطالعه نشان داد که عملکردم سمعک Opn اتیکن برای درک سیگنال های گفتاری چندین گوینده و در یک محیط شلوغ بی رقیب است.

گوینده روبروی کاربر سمعک:

سمعک Opn در مقایسه با سمعک های مجهز به حالت جهت داری مرسوم، درک گفتار کاربر سمعک برای گوینده ی روبرو را 20% افزایش داده
و بر خلاف دو سمعک دیگر دسترسی کابر را نسبت به اصوات زوایای دیگر محدود نمیکند.

گوینده روبروی کاربر سمعک
گوینده روبروی کاربر سمعک

برای گوینده روبروی کاربر سمعک، هدایتگر OpenSound در مقایسه با دو تکنولوژی مرسوم،
بیشترین میزان درک گفتار را فراهم کرده و دسترسی او را به سایر سیگنال های صوتی موجود در محیط محدود نمیکند.

گوینده های کناری کاربر سمعک:

سمعک Opn در مقایسه با سمعک های مجهز به حالت جهت داری مرسوم، درک گفتار کاربر سمعک برای گوینده های کناری را به میزان 15% افزایش می دهد.

گوینده های کناری کاربر سمعک
گوینده های کناری کاربر سمعک

برای گوینده های کناری کابر سمعک، هدایتگرOpenSound در مقایسه با دو تکنولووژی مرسوم، عملکرد بهتری در جهت بهبود درک گفتار دارد.

برترهای هدایتگر OpenSound سمعک Opn

به طور کلی سمعک Opn اتیکن محدویت های سیستم های جهت داری مرسوم را برطرف کرده
و سبب بازگشت مجدد افراد کم شنوا به موقیعت های اجتماعی می گردد.

آرزویی که تا قبل زا سمعک Opn برای افراد کم شنوای دست نیافتنی بود.

برو به صفحه اصلی

ارتباط واتس اپ