چگونه می شنویم؟

تومور گلوموس چیست؟
تومور گلوموس چیست؟
اسفند ۹, ۱۳۹۷
کیپی گوش چیست؟
علت کیپی گوش یا گرفتگی گوش
اسفند ۹, ۱۳۹۷
ما چگونه صداها را میشنویم؟

ما چگونه صداها را میشنویم؟

ما چگونه صداها را میشنویم؟

امواج صوتی بوسیله لاله گوش دریافت میشوند و از طریق مجرای گوش به پرده صماخ میرسند.

این امواج موجب ارتعاش پرده صماخ میشوند.

استخوانچه های گوش میانی (چکشی و سندانی و رکابی) امواج صوتی را تقویت میکنند و به دریچه بیضی گوش داخلی انتقال میدهند، معمولا کاهش شنوایی انتقالی در این قسمت گوش میانی اتفاق می افتد.

مایع گوش داخلی پایانه های عصبی مخصوصی را تحریک میکند، این پایانه های عصبی سلولهای مویی نامیده میشوند. اگر به این سلول های مویی آسیبی برسد موجب کاهش شنوایی حسی عصبی میشود.

پیام های عصبی از سلول های مویی به وسیله عصب شنوایی به مغز ارسال میشوند.

اگر کسی نشانه های زیر را داشته باشد امکان دارد دچار افت شنوایی شده باشد و باید به کلینیک شنوایی سنجی مراجعه کند:

  • درخواست تکراد جملات از دیگران برای چندین بار
  • مکالمات روزمره را اشتباه فهمیدن
  • خستگی و استرس
  • کناره گیری از اجتماع
  • صدای تلویزیون را بلندتر کردن

How do we hear

ارتباط واتس اپ